Дейност

Предмет на дейност на „Сдружение Нов Живот“

  • Борба със зависимостите от употребата на алкохол, наркотични вещества, хазарт и други зависимости;
  • Работа с хора преживели насилие;
  • Работа с жени преживели трафик и адаптирането и както интеграцията им към обществото, така и намирането на работа за тези хора;
  • Оказване на материална и духовна подкрепа и помощ, адаптиране и интегриране на такива хора към обществото, насочване и подпомагане за започване на подходяща работа, получаване на съответната помощ, съдействие за преодоляване на психичния стрес и дискомфорт, работа по-групи и индивидуално;
  • Подпомагане на хора в неравностойно положение;
  • Разпространение на християнството и християнските ценности в обществото;
  • Провеждане на беседи, дискусии, поддържане на кореспонденция в реално време и чрез интернет;
  • Организиране на благотворителни кампании с цел финансова и материална подркрепа на същите тези групи хора.