ЦОП „Нов Живот“

              ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

гр. Варна, обл. Варна

Капацитет на услугата – 30

 

 

 1. 1.     Целеви групи

   1.1. Деца от  6 до 18 години в риск:

1.2. Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение;

1.3. Деца от общността за справяне със социални и житейски проблеми;

1.4. Деца с логопедични проблеми;

1.5. Деца в период на реинтеграция;

1.6.  Деца, жертви или свидетели на насилие;

1.7.  Семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и            отношения;

1.8. Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в     друго семейство – приемно или при роднини и близки;

1.9. Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирано заведение;

2.0. Семейства с един родител;

2.1. Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за повишаване на родителския капацитет;

Утвърденият капацитет на Център за обществена подкрепа е 30.

 

 1. 2.     Дейности

 

 

 1. 1.       Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства.

Децата  с отклоняващо се поведение по-често се третират като обект на санкция и наказание, отколкото като нуждаещи се от помощ и закрила. Това налага реализиране на нова методология и подход за работа с децата и  техните родители. Тъй като поведенческите проблеми на децата са комплексни, много често проблематиката обхваща и семейството.

 

Основните цели при работата с тези деца са:

 

А) Защита на най-добрия интерес на детето, посредством оказване на професионална, адекватна и своевременна помощ и подкрепа, с оглед индивидуалните му нужди, потребности, ресурси и интереси;

Б) Да помогне на детето да се справи с проблемите и трудностите, които има;

В) Превенция на риска от повторение на отклоненията;

Г)  Възстановяване и подобряване на връзката и взаимоотношенията между детето и неговото семейство и значимите за него възрастни;

Д) Развитие на социалните умения на детето – умения за общуване, за самоконтрол и овладяване на агресивно поведение;

Е) Включване на семейството като обект на превенция, интервенция и подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето. Услугата е съставена от различни компоненти, които могат да се прилагат заедно, последователно или поотделно в зависимост от установените от оценката нужди за подкрепа на детето и неговите родители. Това представлява гъвкав набор от дейности и програми за директна работа с деца и родители:

Ж) Педагогическо и психологическо консултиране и психо-педагогическа  подкрепа на детето.

З) Програми за социални умения;

И) Програми по превенция на отклоняващото се поведение;

Й) Услуги за родителите за осигуряване  на педагогическа, психологическа и правна помощ, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; улесняване връзката между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи във взаимоотношенията.

 

 1. 2.      Превенция на отпадане  от училище.

 

Услугите са насочени основно към превенция на проблема, т.е. към          преодоляване на причините, водещи до отпадането на децата от училище чрез оказване на конкретна помощ на децата, застрашени от отпадане, като същевременно се работи и с деца, вече отпаднали от училище. Работи се в партньорство с учители в училищата на територията на общината, както и със социални работници от ОЗД по следните насоки:

Групова и индивидуална работа с децата. Дейностите от това направление са свързани с покриване на образователните дефицити при децата. Заниманията се провеждат от педагози, които имат богат професионален опит в работата си с деца с образователни затруднения и с деца-билингви. Използват се интерактивни методи на работа, които позволяват на детето да не е просто обект на даване на знания, а активно да участва в целия обучителен процес. Моделът на работа включва освен попълване на образователните дефицити, но и организиране на различни занимания, свързани с мотивацията на децата да посещават училище.

        Консултиране и съветване – Работата е както с децата, така и с техните родители. Консултирането е свързано с разрешаване на личностни и социални проблеми на консултираните (емоционални, комуникативни, адаптационни, затруднения в обучението, и др).

        Програми на придружаване на детето – Включва комплекс от дейности, които са неформални извънучилищни и извънкласни занимания. Целта на програмата за придружаване е да се подпомогне детето в целия процес на справяне с трудностите. Това е подкрепа, която получават както децата в риск от отпадане от училище, така и тези, които вече са отпаднали. Работи се преди всичко за мотивацията и желанието на детето да учи. Възрастните не са специалисти по отделни предмети, а възпитатели, които учат заедно с детето, търсят заедно трудните отговори.

 

 1. 3.      Превенция на насилието. Работа с деца, жертви на насилие, свидетели и техните семейства.

 

Насилието върху деца е проблем, който засяга функционирането на общността, семейството и индивида. За това и основните насоки на работа са свързани с интервенция в тези три области, като усилията на професионалистите обхващат две основни направления на работа:

 1. Превенция на насилието;
 2. Подкрепа на деца, жертва на насилие и техните семейства;
 3. Подготовка на деца жертви или свидетели на насилие за изслушване в съда.

Превенция на насилието включва:

.  Първична превенция – програми за информативност на обществото с активното участие на медиите, с цел сенсибилизация към проблема (кръгли маси, конференция, публикации в средствата за масово осведомяване, дипляни).

.  Вторична превенция насочена към самите деца, които да бъдат информирани за риска и включва идентификация на рисковите групи, разработване и прилагане на програми за групова работа по правата на детето и превенция на насилието.

.  Третична превенция, която налага непосредствена интервенция при вече преживяно насилие и превенция на рецидиви ( училище за родители: обучение на родители в овладяване на гнева, стимулиране на сензитивността към проблемите на децата и изграждане на взаимоотношения на доверие и близка емоционална връзка). Работата за подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства включва жертвата, родителя, който не е насилник, работа с родителя-насилник, като груповата и/или семейна терапия заема съществена част. Подкрепата започва от първоначалния контакт с детето и семейството и преминава през оценката и изработването на конкретна терапевтична програма и е насочена към консултиране на децата, жертви и свидетели на насилие.

 1. 4.      Работа с деца и младежи за изграждане на самоутвърждаващо се поведение и на социални и житейски умения.

 

В голяма част от случаите причините се коренят във влошени взаимоотношения в семейството, следствие на различни фактори. Най-често срещаните от които са:

– Дисхармонични семейни взаимоотношения;

– Раздяла или развод на родителите;

– Смърт на родител или близък;

– Трайно отсъствие на единият или двамата родители – най-често, работещи в чужбина или други градове;

– Конфликт между родител и дете в началото на пубертета;

– Съперничество между сиблинги;

–  Разкриване тайната на осиновяването;

Активно трябва да се работи с деца с проблеми в адаптивността, различни емоционални и поведенчески разстройства, характерни за детството и пубертета, хиперактивност, стрес, тревожност, фобии и суициден опит. Психологическата помощ при изграждане на себеутвърждаващо се поведение включва: повишаване на самооценката и вярата в собствените сили, чрез извеждане на индивидуалните позитиви, преодоляване на импулсивността и развиване на волевите качества и умения за самоконтрол. Търсене и откриване на подкрепяща социална среда, както и изграждане на нови поведенчески модели.

 

 1. 5.       Реинтеграция на деца.

 

Реинтеграция в семейна среда на деца, настанени в специализираните                                         институции и приемни семейства.

В ЦОП ще се предоставят услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции и приемни семейства. Целта на услугите е да се осигури връщането на деца, настанени в специализирани институции и приемни семейства в биологичната семейна среда, която е безопасна и подходяща за развитието им.

Разделя се на два периода:

           В прединтеграционния период:

Директна работа с детето, която има за цел да помогне на детето да изрази чувствата и отношението към семейството си  и към факта, че е било настанено извън биологичното семейство;

Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето, за опознаване на особеностите му;

Подкрепа и посредничество на семейството за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, намиране на работа, достъп до медицински услуги и др.;

Работа за повишаване родителския капацитет – умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури  безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие;

Подкрепа на срещите между детето и семейството;

Психологическа и социална работа за изграждане и развитие на емоционалните връзки между детето и биологичното семейство.

 

В слединтеграционния период:

   

                    Психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване на адаптацията към новата среда и за подобряването на общуването между членовете на семейството;

Информиране, консултиране, насочване на семейството към ползването на адекватни услуги в общността с оглед по-добро посрещане потребностите на детето;

Подкрепа за задоволяване на образователните потребности на детето.

 

 1. 6.      Логопедична работа.

 

Тази услуга е насочена към деца в предучилищна възраст с речеви затруднения и цели те да придобият увереност в своите собствени сили и възможности, както и да преодолеят трудностите в говора. Логопедичната работа се изразява в изследване и работа върху езиковата и звуковата речева дейност на децата.

Отработването на логопедичните проблеми в тази възраст е наложителном тъй като в училище децата има проблеми с правилното писане и четене на звуковете и буквите. Логопедичната работа обхваща деца в предучилищна възраст от  всички детски градини в града.

 

Дейности по подкрепа и консултиране на семейства в риск:

 1. Информиране, изслушване и насочване към адекватни услуги в общността.
 2. Индивидуални и групови психологични и социални консултации на семейства в риск с оглед превенция на изоставянето на детето и настаняването му в специализирана институция, както и на семейства от общността за справяне с проблеми, възникващи при развитието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето. Индивидуалната и групова работа е насочена към основните аспекти  на доброто родителстване, справяне със задълженията по поддържане на дома, бюджетиране, финанси и управление на времето, насоки за търсене на работа и обучение.

Индивидуалните консултации се извършват както с предварително уговорен час, така и при поискване в момента на заявката.

Чрез груповата работа се създава пространство за обмяна на практики между родителите, обсъждане на интересуващи ги въпроси, получаване на съвети. Те могат да посещават подобни срещи всеки ден в определени часове, сами или заедно с децата си. За децата в това време ще се грижи член на екипа на услугата.

 

 1. 7.       Работа в общността.

 

Всички дейности, при работа в общността подпомагат или подготвят и улесняват изпълнението на социалните услуги за деца и семейства, предлагани от ЦОП. В реализирането на дейностите се включва целият екип.

Работата е свързана с повишаването на обществената чувствителност към проблемите на децата и въвличане на местната общественост при осъществяване на дейностите и услугите за деца и техните семейства. Целта е услугите на Центъра да  достигнат до повече нуждаещи се хора и да се промени тяхната житейска ситуация.

 

7.1. Направления на работа:

Обществени кампании

         Обществени кампании, провеждани от Център на обществена подкрепа ще се основават върху две основни цели – промяна на обществените нагласи и привличане на заинтересовани страни за включването им в конкретни дейности и инициативи. В зависимост от своята насоченост обществените кампании могат да бъдат:

–          Срещу насилието, трафика, наркоманията, тютюнопушенето и алкохола.

–          Информационни кампании за популяризиране дейността на Център за обществена подкрепа и на предоставяните услуги и кампании за повишаване чувствителността на обществеността към проблемите на децата.

Изграждане и функциониране на мрежа от учители и възпитатели за превенция на отпадането на деца от училище.

                              Дейността е насочена основно към превенция на отпадането на децата от училище. Привлечени са учители и педагози, които съдействат при решаването на конкретни проблеми. Целта е да се създаде подкрепяща мрежа от професионалисти, които да са активно ангажирани в работата по проблема и да предлагат конкретни решения. Дейността включва организиране на срещи, дискусии и обучения.

Беседи, дискусии, тренинги с деца и родители на следните теми:

–          Превенция на асоциалното поведение на децата;

–          Превенция на насилието и агресията;

–          Превенция на предпазването от СПИН и нежелана бременност;

–          Умения за семеен живот;

–          Превенция на наркоманията;

–          Превенция на трафика на деца и жени;

Провеждане на беседи и дискусии по различните тематични области в  училища от община Варна.

Обществена дискусия с представители на професионални общности, работещи с деца.

                                             Гореща телефонна линия.

Тази дейност има за цел да акцентира на телефонните обаждания, носещи информация за извършено насилие над дете или заплаха от насилие, както и други обаждания, отнасящи се до искане на информация, консултиране и съвет, свързани с деца и семейства. Горещата телефонна линия работи 8 часа на ден без почивните дни.

Важна част от работата в общността са и дейностите, насочени към организиране и провеждане на групови занимания и програми за работа с деца, които са привлечени от специалистите на ЦОП. Тези програми целят:

– Осмисляне на свободното време;

– Овладяване на нови знания и социални умения за живот;

– Изграждане и възстановяване на навиците за учене и обучение;

– Изграждане на здравословни хранителни и двигателни навици;

 

 1. 3.     Човешки ресурси

Човешкият  ресурс е основния и най-важен от всички ресурси, необходими за предоставяне на ефективни и качествени социални услуги в Център за обществена подкрепа, поради спецификата на осъществяваните дейности.

Сдружение „Нов живот” гр. Варна, се ангажира да разполага с висококвалифициран екип от специалисти. Персоналът ще се подбира съгласно утвърдена писмена процедура за набиране и подбор на персонала в ЦОП и обучение на новоназначени специалисти. Съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в ЦОП е 5 щатни бройки, както следва:

. Ръководител– 1 ;

. Психолог – 2,5 ;

                . Социален работник – 1 ;

                . Педагог – 1 ;

. Логопед – 0,5 ;

При необходимост и в съответствие с конкретните потребности на потребителите на социални услуги и с оглед постигане на целите на предоставянето на услугата, ще се използват и други външни специалисти/лекар, юрист, консултанти и др./. В работата на ЦОП участват и доброволци от Младежката организация на БЧК гр. Варна.

 

 1. 4.     Материална база

Център за обществена подкрепа „Нов живот” е с настоящият адрес е: бул.Цар Борис 1, № 115, Дворец на спорта и културата, офис 1028.

 1. Партньори

Организациите и хората, с които сдружение „Нов живот” си партнира главно са: отдел „Закрила на детето” – гр.Варна, отдел „Социално подпомагане” – гр.Варна, „Кризисен център” – гр.Варна, социални работници и доброволци от гр.Варна, както и доброволци от Младежката организация на БЧК.В тази категория се включват и учители, психолози, адвокати и други професионалисти, ангажирани в сферата на дейността на нашата организация.